• Monday, June 26th

 • 5:30 am 1 hr GPP Gavin D
 • 9:15 am 1 hr GPP Joanne G
 • 9:15 am 1 hr GPP Joanne G
 • 4:15 pm 1 hr GPP Adam W
 • 5:15 pm 0.5 hr Open Gym
 • 5:45 pm 1 hr GPP Adam W
 • 6:45 pm 0.5 hr Open Gym
 • Tuesday, June 27th

 • 5:30 am 1 hr SWEAT Nathaniel S
 • 9:15 am 1 hr SWEAT Joanne G
 • 9:15 am 1 hr SWEAT Joanne G
 • 4:15 pm 1 hr SWEAT Gavin D
 • 5:15 pm 0.5 hr Open Gym
 • 5:45 pm 1 hr SWEAT Adam W
 • 5:45 pm 1 hr SWEAT Adam W
 • 6:45 pm 0.5 hr Open Gym
 • Wednesday, June 28th

 • 5:30 am 1 hr GPP Nathaniel S
 • 9:15 am 1 hr GPP Nathaniel S
 • 9:15 am 1 hr GPP Nathaniel S
 • 4:15 pm 1 hr GPP Joanne G
 • 5:15 pm 0.5 hr Open Gym
 • 5:45 pm 1 hr GPP Joanne G
 • 6:45 pm 0.5 hr Open Gym
 • Thursday, June 29th

 • 5:30 am 1 hr SWEAT Samantha T
 • 5:30 am 1 hr SWEAT Samantha T
 • 9:15 am 1 hr SWEAT Joanne G
 • 9:15 am 1 hr SWEAT Joanne G
 • 9:15 am 1 hr SWEAT Joanne G
 • 4:15 pm 1 hr SWEAT Adam W
 • 5:15 pm 0.5 hr Open Gym
 • 5:45 pm 1 hr SWEAT Adam W
 • 5:45 pm 1 hr SWEAT Adam W
 • 6:45 pm 0.5 hr Open Gym
 • Friday, June 30th

 • 5:30 am 1 hr GPP Joanne G
 • 9:15 am 1 hr GPP Joanne G
 • 4:15 pm 1 hr GPP Adam W
 • 5:15 pm 0.5 hr Open Gym
 • 5:45 pm 1 hr GPP Adam W
 • 6:45 pm 0.5 hr Open Gym
 • Saturday, July 1st

 • 7:30 am 0.5 hr Open Gym
 • 8:00 am 1 hr GPP Clinton M
 • 9:00 am 0.5 hr Open Gym